هوشمندسازی امکان یکی از زیرساخت های اساسی پروژه اینترنت اشیاء می باشد. پیاده سازی پروژه اینترنت اشیاء یکی از مهمترین اهداف شرکت های پیشرو در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات در جهان می باشد که بر اساس پیاده سازی این پروژه، تمامی اجسام موجود در محیط زندگی ما قابلیت اتصال به شبکه جهانی اینترنت را خواهند داشت و تمامی اطلاعات و نیازمندی های خود را از طریق سرویس های موجود در شبکه اینترنت دریافت خواهد کرد.

هوشمندسازی امکان یکی از زیرساخت های اساسی پروژه اینترنت اشیاء می باشد. پیاده سازی پروژه اینترنت اشیاء یکی از مهمترین اهداف شرکت های پیشرو در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات در جهان می باشد که بر اساس پیاده سازی این پروژه، تمامی اجسام موجود در محیط زندگی ما قابلیت اتصال به شبکه جهانی اینترنت را خواهند داشت و تمامی اطلاعات و نیازمندی های خود را از طریق سرویس های موجود در شبکه اینترنت دریافت خواهد کرد